Новини

Радан Кънев и партньори

„Гражданска конфискация“ в конфликт с правото

Подробен текст относно правната природа на производствата по ЗПКОНПИ за отнемане на незаконно придобито имущество или т.нар. „гражданска конфискация“, подготвен от екип на Адвокатско съдружие „Радан Кънев и партньори“


0

Не е вярно, че КЕВР не може да се намеси още сега

РАДАН КЪНЕВ Какви са правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) при прехвърляне на собствеността (акциите) на дружество, лицензирано да извършва дейност по разпределение на електрическа енергия? Това е ключовият юридически въпрос* около скандала със “сделката” за акциите на „ЧЕЗ-България“. И той очевидно няма еднозначен отговор. Моето професионално мнение е, че КЕВР има…
Read more


0

„Тесни връзки“ и широки пръсти

Или поредните и далеч не последни изменения в Кодекса за социално осигуряване, засягащи капиталовия стълб на пенсионната система В началото на ноември парламентът прие на второ гласуване изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), засягащи дейността на пенсионно-осигурителни дружества (ПОД) и управляваните от тях пенсионни фондове (ПФ), осигуряването в които формира т.нар. втори стълб или…
Read more


0

Новите опасни правомощия на Главна инспекция по труда

Снимка: ClubZ Архив   На 22-ри декември 2017 бяха обнародвани дългоочакваните (и поредни) изменения на Кодекса на труда (КТ), макар и в доста ограничен, спрямо първоначалния проект, вариант. Каква е целта на измененията: Измененията целят основно допълнителна защита на правата на работниците и служителите в случаите, когато не им се заплащат дължими трудови възнаграждения и…
Read more


0

Данъчната отговорност за бивши акционери е законодателно недоразумение

С последните измененияi в чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) бяха въведени множество допълнителни хипотези, при които трети лица отговарят за непогасени публични задължения (данъци и задължителни осигурителни вноски) на юридическо лице.   Принципната идея на законодателя е ясна – да бъдат ограничени възможностите за злоупотреби и отклонение от данъчно облагане, с цел да се…
Read more


0