Енергетика и околна среда

Радан Кънев и партньори

Енергетика и околна среда

Съдействаме по административни процедури за получаване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценки за съответствие (ОС). Консултираме относно механизмите на одобрение на инвестиционни проекти, както и помагаме на клиентите ни да приведат бизнес плановете си в съответствие с европейските и национални норми за защита на околната среда.